สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
ระบบบริการสมาชิก

เอกสารบริการสมาชิก
   คู่มือมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ
   คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
   คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
   นโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน


องค์ความรู้ภายใน
   การดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตัวเอง
   การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ
   เทคนิคการเป็นพิธีกร

สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม


นับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
     วันนี้ 89 ราย   
     เมื่อวานนี้ 465 ราย   
     เดือนนี้ 465 ราย   
     เดือนที่ผ่านมา 11,372 ราย   
     ปีนี้ 74,601 ราย   
     ปีที่ผ่านมา 119,580 ราย   
แบบสำรวจ

ข้อร้องเรียน


   คณะกรรมการติดตามหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัดนายประเสริฐ   บุญเรือง
ประธานกรรมการ


นายณรงค์   แผ้วพลสง
รองประธานกรรมการ


นายพิพัฒน์   พุ่มยี่สุ่น
รองประธานกรรมการ
นายเล็ง   พยุงแสนกุล
กรรมการ


นายไพศาล   สังกะเพศ
กรรมการ


นางจิรภา   นพตลุง
กรรมการ
นายสุชิต   ชมภูวงศ์
กรรมการ


นายอดุลย์   มะลัยสิทธิ์
กรรมการ


นายจักรกฤษณ์   ฤทธิรณ
กรรมการ
นายจิตใจ   ประสงค์ทรัพย์
กรรมการ


นายณัฐนนท์   วิทยาประโคน
กรรมการ


นางพวงเพชร   กาญจนการุณ
กรรมการ
นายคณิต   สารศรี
กรรมการ


นางฐิติพร   กมลมุนีโชติ
กรรมการ


นางลดาวัลย์   ยังยิ้ม
กรรมการ
นางนิลเนตร   ชาลี
กรรมการ
นางสาวมัชชารินทร์   กิจคณะ
กรรมการ
นางปภาณษา   สหปภาพัฒน์
กรรมการ
นายเสน่ห์   สร้อยแสง
กรรมการ
นายมานะ   อักษรณรงค์
กรรมการและเลขานุการ
นายสนอง   กาญจนการุณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 และ 044612264 ::: Fax ต่อ 121(การเงิน),123(ธุรการ)
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th