สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
ระบบบริการข้อมูลสมาชิก

เอกสารบริการสมาชิก
   คู่มือมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ
   คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
   คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
   นโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน


องค์ความรู้ภายใน
   การดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตัวเอง
   การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ
   เทคนิคการเป็นพิธีกร

  ดาวโหลดใบสมัครสาชิกสมทบ   
สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม


นับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
     วันนี้ 86 ราย   
     เมื่อวานนี้ 119 ราย   
     เดือนนี้ 1,905 ราย   
     เดือนที่ผ่านมา 10,960 ราย   
     ปีนี้ 22,849 ราย   
     ปีที่ผ่านมา 142,808 ราย   
แบบสำรวจ

ข้อร้องเรียน


   คณะกรรมการระเบียบข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด


นายธนเดช   นิลสระคู
ประธานกรรมการ
นายมานะ   อักษรณรงค์
รองประธานกรรมการ

นายเล็ง   พยุงแสนกุล
กรรมการ


ว่าที่ ร.ต.พัฒนา   นพตลุง
กรรมการ


นายสุชิต   ชมภูวงศ์
กรรมการ


นายเผชิญ   อินทะกนก
กรรมการ


นายสัมนาการณ์   บุญเรือง
กรรมการ


นายสุรทิน   ม่านทอง
กรรมการ


นางพุทธวรรณ   วิทยาประโคน
กรรมการนายสำรวน   คงครบ
กรรมการ


นางพวงเพชร   กาญจนการุณ
กรรมการ


นายพงศธร   สารศรี
กรรมการนางฐิติพร   กมลมุนีโชติ
กรรมการนายไพศาล   สังกะเพศ
กรรมการและเลขานุการ


นายสนอง   กาญจนการุณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 และ 044612264 ::: Fax ต่อ 121(การเงิน),123(ธุรการ)
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th