สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด    The Buriram Teachers Savings Cooperativ Limited
บริการเหนือความคาดคิด   พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
ระบบบริการข้อมูลสมาชิก

เอกสารบริการสมาชิก
   คู่มือมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ
   คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
   คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
   นโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน


องค์ความรู้ภายใน
   การดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตัวเอง
   การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ
   เทคนิคการเป็นพิธีกร

    ดาวโหลดใบสมัครสาชิกสมทบ    
สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม


นับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
     วันนี้ 80 ราย   
     เมื่อวานนี้ 2,084 ราย   
     เดือนนี้ 15,827 ราย   
     เดือนที่ผ่านมา 10,342 ราย   
     ปีนี้ 127,879 ราย   
     ปีที่ผ่านมา 119,580 ราย   
แบบสำรวจ

ข้อร้องเรียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ    ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ดาวน์โหลดเอกสารงานธุรการและสวัสดิการ

     งานธุรการและสวัสดิการ
          ใบแสดงความจำนงการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
          คำร้องหักปันผลเฉลี่ยคืนชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
          ใบแสดงเจตนาการรับผลประโยชน์
          แบบฟอร์มขอแจ้งตัวอย่างลายมือชื่อ (กรณียังไม่มีลายมือชื่อในระบบ)
              (พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 สีขาว)
          แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ (กรณีมีลายมือชื่อในระบบแล้วแต่ต้องการเปลี่ยน)
              (พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 สีขาว)
           ใบสมัครสมาชิกสามัญ
                         - ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญและคำรับรองของผู้บังคับบัญชา (พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 210 x 297 mm สีขาว 70 gsm)
                        
 - หนังสือให้คำยินยอมฯ (พิมพ์ด้วยกระดาษ F4 216 x 356 mm สีขาว 70 gsm)
                        - ใบคำขอเอาประกัน ต้องใช้ฉบับจริง ติดต่อขอรับได้ที่ผู้ประสานงานหรือที่สหกรณ์เท่านั้น

           ใบสมัครสมาชิกสมทบ
           ใบคำร้องขอ
           คำร้องขอหนังสือรับรอง
           คำร้องขอรับเงิน ก.ส.ส.
           หนังสือมอบอำนาจ
           ใบแสดงความจำนงขอรับทุนการศึกษาบุตร
           เอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม
           หนังสือให้คำยินยอมในการหักเงิน และแสดงเจตนาการรับผลประโยชน์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 และ 044612264 ::: Fax ต่อ 121(การเงิน),123(ธุรการ)
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th