สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   The Buriram Teachers Savings Cooperative Limited

บริการเหนือความคาดคิด
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
ระบบบริการข้อมูลสมาชิก

รายงานกิจการประจำปี 2564
ทำบุญครบรอบ 60 ปี

วีดีโอแนะนำสหกรณ์

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้ ดอกเบี้ย / ปี
ทุกสัญญา 5.95 %

สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทเงินฝาก ดอกเบี้ย / ปี
ออมทรัพย์ / ออมทรัพย์ ATM 2.20 %
ออมทรัพย์พิเศษ 2.95 %
ประจำ 12 เดือน 3.70 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ยอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

เอกสารบริการสมาชิก
   ใบคำร้อง การรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน
   หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

   คู่มือมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ
   คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
   คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
   นโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน


องค์ความรู้ภายใน
   การดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตัวเอง
   การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ
   เทคนิคการเป็นพิธีกร

  ดาวโหลดใบสมัครสาชิกสมทบ   
สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม


นับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
     วันนี้ 4 ราย   
     เมื่อวานนี้ 543 ราย   
     เดือนนี้ 2,941 ราย   
     เดือนที่ผ่านมา 5,754 ราย   
     ปีนี้ 95,833 ราย   
     ปีที่ผ่านมา 156,244 ราย   
แบบสำรวจ

ข้อร้องเรียน


ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด           จดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 วันที่ 19 มิถุนายน 2504 ดำเนินธุรกิจจริง วันที่ 17 กรกฎาคม 2504 จดทะเบียนเปลี่ยนข้อบังคับและชื่อสหกรณ์ใหม่ วันที่ 24 เมษายน 2512 (เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 หมายเลขทะเบียนที่ 54/10996)


ตั้งครั้งแรก
สิ้นปี 2504
มีกำไรสุทธิในปีแรก
ดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา


มีสมาชิก 489 คน
มีสมาชิก 1,209 คน
4,497.96 บาท
50 ปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
ทำเนียบประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ลำดับ ชุดที่ ชื่อ - สกุล ปี พ.ศ.
1 1-2 นายฉลอง ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 2504-2505
2 3-10 นายพวง ทับงาม 2506-2513
3 11-13 นายสมุทร วรรณพงษ์ 2514-2516
4 14-21 นายประทีป โรจนากาศ 2517-2524
5 22-23 นายวิศวนาถ ชำนาญเนาว์ 2525-2526
6 24 นายนายศักรินทร์ สุรินทราบูรณ์ 2527
7 24 นายเกษม พลวัน 2527
8 25-26 นายวิศวนาถ ชำนาญเนาว์ 2528-2529
9 27-28 นายสวัสดิ์ จันทหาร 2530-2531
10 29-32 นายเกียรติ อัมพรายน์ 2532-2535
11 33 นายบุญธรรม ฉาไธสง 2536
12 34 นายประสิทธิ์ จันทร์ดา 2537
13 35 นายบุญธรรม ฉาไธสง 2538
14 36 นายปราโมทย์ หอยมุกข์ 2539-2540
15 37 นายปราโมทย์ หอยมุกข์ 2541-2542
16 38-39 นายณรงค์ แผ้วพลสง 2543-2544
17 40-41 นายนัฐนันต์ ลิไธสง 2545-2546
18 42-43 นายณรงค์ แผ้วพลสง 2547-2548
19 44-45 นายประเสริฐ บุญเรือง 2549-2550
20 46-47 ณรงค์ แผ้วพลสง 2551-2552
21 48-49 นายประเสริฐ บุญเรือง 2553-2554
22 50-51 นายณรงค์ แผ้วพลสง 2555-2556
23 52-53 นายประเสริฐ บุญเรือง 2557-2558
24 54-55 นายณรงค์ แผ้วพลสง 2559-2560
25 56 นายประเสริฐ บุญเรือง 2561-ปัจจุบันทำเนียบผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ลำดับ ชื่อ - สกุล ปี พ.ศ.
1 นายชัชวาลย์ คงสืบชาติ 3 มกราคม 2528 - 10 กรกฎาคม 2532
2 นายสุวรรณ อยู่ในวงศ์ 1 พฤศจิกายน 2539 - 30 กันยายน 2548
3 นายสนอง กาญจนการุณ 7 พฤศจิกายน 2548 - ปัจจุบัน

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 และ 044612264 ::: Fax ต่อ 121(การเงิน),123(ธุรการ)
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th