เงินฝาก ดอกเบี้ย / ปี
ออมทรัพย์ 3.00 %
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75 %
ประจำ 12 เดือน 4.50 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ยอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
เงินกู้ ดอกเบี้ย / ปี
ทุกสัญญา 6.75 %
สำหรับสมาชิกที่กู้เงินเพื่อซื้อที่ดินสหกรณ์
คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี
(ไม่นำมาคำนวณเฉลี่ยคืน)