สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด    The Buriram Teachers Savings Cooperativ Limited
บริการเหนือความคาดคิด   พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
ระบบบริการข้อมูลสมาชิก

เอกสารบริการสมาชิก
   คู่มือมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ
   คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
   คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
   นโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน


องค์ความรู้ภายใน
   การดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตัวเอง
   การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ
   เทคนิคการเป็นพิธีกร

    ดาวโหลดใบสมัครสาชิกสมทบ    
สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม


นับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
     วันนี้ 147 ราย   
     เมื่อวานนี้ 2,084 ราย   
     เดือนนี้ 15,827 ราย   
     เดือนที่ผ่านมา 10,342 ราย   
     ปีนี้ 127,879 ราย   
     ปีที่ผ่านมา 119,580 ราย   
แบบสำรวจ

ข้อร้องเรียน

ฝ่ายจัดการ


นายสนอง   กาญจนการุณ
ผู้จัดการ   
รองผู้จัดการ

ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายบัญชี/พัสดุ
และฝ่ายสวัสดิการ
นางลัดดาวัลย์   ยังยิ้ม
รองผู้จัดการ

ฝ่ายธุรการ, ฝ่ายประมวลผล
และฝ่ายฌาปนกิจ
นางนิลเนตร   ชาลี
รองผู้จัดการ

ฝ่ายสินเชื่อและฝ่ายบำนาญ

หัวหน้าฝ่าย


นางภานิชา   นิลพยัคฆ์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอประโคนชัย


นางสุกานดา   จันทร์งาม
ฝ่ายการเงินนางธวัลรัตน์   ศิริวัฒนกุล
ฝ่ายธุรการและประมวลผลนางสาวมัชชารินทร์   กิจคณะ
ฝ่ายบำนาญนางกุศลิน   แผ้วพลสง
ฝ่ายสวัสดิการนางจิตติมา   จันทะสอน
ฝ่ายบัญชีและพัสดุเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ


นางจิดาภา   ศรีสะอาด
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอพุทไธสง,อำเภอนาโพธิ์
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์


น.ส.ถาวรีย์   โรจนากาศ
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตจังหวัด 1, อำเภอห้วยราช
อำเภอบ้านด่าน,พนง.เขต1นางอมรวรีร์   คำแก้วโชติพันธ์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอกระสัง
อำเภอพลับพลาชัย,พนง.เขต2นางธิติยา   ศรีเมืองแก้ว
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอเมือง 14นางพูนทรัพย์   ปลงรัมย์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอคูเมือง, อำเภอแคนดงนางสาวนภาพร   จันทะเมนชัย
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอโนนสุวรรณ, อำเภอหนองกี่
อำเภอหนองหงส์นางสาววิชชุลดา   เดชเจริญ
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอสตึก,พนง.เขต 4นายธนาธร   อนันต์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอบ้านกรวด
อำเภอเฉลิมพระเกียรตินางสาวโชติกา   เรืองประโคน
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอนางรอง,พนง.เขต 3นายพร้อมพล   ซารัมย์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอชำนิ,เมือง 13นางสาวจุฬาลักษณ์   สมานชาติ
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอละหานทราย,อำเภอปะคำ
อำเภอโนนดินแดงศิระคุณ   สีนิลแท้
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตจังหวัด 2,เทศบาลนางสาวเกวลิน   ตั้งประเสริฐวุฒิ
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอลำปลายมาศ


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบำนาญ


นางสาวสุภัทชฎา   มุ่งดี
ฝ่ายบำนาญนางสาวจีราภรณ์   อะโรคา
ฝ่ายบำนาญนางสาวสร้อยทิพย์   วรรณเกตุ
ฝ่ายบำนาญเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ


นางสาวชุตินธร   ซ้ายจันทึก
ฝ่ายสวัสดิการนางสาวอนันตยา   ทาหนองเภา
ฝ่ายสวัสดิการเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ และประมวลผล


นางรชยา   คงสินธนกร
ฝ่ายธุรการและประมวลผลนายอนุพงศ์   เมิดไธสง
ฝ่ายธุรการและประมวลผลนายรุ่งทิวา   โสภา
ฝ่ายธุรการและประมวลผลนางสาวกุลจิรา   ปราศจาก
ฝ่ายธุรการและประมวลผลเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน


นางสาวจุฑามาศ   ซารัมย์
ฝ่ายการเงินนางสาวเพชรรัตน์   แสงพรมชารี
ฝ่ายการเงินเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและพัสดุ


นางวรวรรณ   อามาตร
ฝ่ายบัญชีและพัสดุเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกหนี้พิเศษ


นางปภาณษา   สหปภาพัฒน์
ฝ่ายลูกหนี้พิเศษนายชยพล   ดิษยศิริกร
ฝ่ายลูกหนี้พิเศษนิติกร


นายเสน่ห์   สร้อยแสง
นิติกรเจ้าหน้าที่ฝ่ายฌาปนกิจสงเคราะห์


นางสาวธิดา   ตั้งฉัตรชัย
ฝ่ายฌาปนกิจสงเคราะห์นางสาววิไลวรรณ   ประตาทะยัง
(ลูกจ้างประจำ)นางสาวสุพิชญา   ซองผม
(ลูกจ้างประจำ)ลูกจ้างประจำ


นางวันเพ็ญ   สมอ่อน
แม่บ้านนางจิรญา   ปราศจาก
แม่บ้านนายภิเพก   ปราศจาก
พนักงานขับรถ   
พนักงานขับรถ

ลูกจ้างชั่วคราว


นายกฤศนัฏฐ์   ณัฏนันทชนม์
ยามรักษาความปลอดภัย
กลางวัน


นายวัชรพงษ์   ลุนพิลา
ยามรักษาความปลอดภัย
กลางคืน
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 และ 044612264 ::: Fax ต่อ 121(การเงิน),123(ธุรการ)
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th