สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
ระบบบริการสมาชิก

เอกสารบริการสมาชิก

  คู่มือมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ
  คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
  คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  นโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน


องค์ความรู้ภายใน

  การดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตัวเอง
  การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ
  เทคนิคการเป็นพิธีกร

สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์


สพป.บร. เขต 1


สพป.บร. เขต 2


สพป.บร. เขต 3


สพป.บร. เขต 4


สพม. เขต 32

สถิติการเข้าชม


นับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
     วันนี้ 64 ราย   
     เมื่อวานนี้ 419 ราย   
     เดือนนี้ 10,765 ราย   
     เดือนที่ผ่านมา 10,949 ราย   
     ปีนี้ 10,765 ราย   
     ปีที่ผ่านมา 119,580 ราย   
แบบสำรวจ

ข้อร้องเรียน

ฝ่ายจัดการ


นายสนอง   กาญจนการุณ
ผู้จัดการนางเบญพร   จันทะเมนชัย
รองผู้จัดการ

ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายบัญชี/พัสดุ
และฝ่ายสวัสดิการ
   
รองผู้จัดการ

ฝ่ายธุรการ, ฝ่ายประมวลผล
และฝ่ายฌาปนกิจ
นางลดาวัลย์   ยังยิ้ม
รองผู้จัดการ

ฝ่ายสินเชื่อและฝ่ายบำนาญ

หัวหน้าฝ่าย


นางภานิชา   นิลพยัคฆ์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอประโคนชัย


นางนิลเนตร   ชาลี
ฝ่ายบัญชีและพัสดุนางสุกานดา   จันทร์งาม
ฝ่ายการเงินนางธวัลรัตน์   ศิริวัฒนกุล
ฝ่ายธุรการและประมวลผลนางสาวมัชชารินทร์   กิจคณะ
ฝ่ายบำนาญนางกุศลิน   แผ้วพลสง
ฝ่ายสวัสดิการเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ


นางจิดาภา   ศรีสะอาด
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอพุทไธสง,อำเภอนาโพธิ์
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์


น.ส.ถาวรีย์   โรจนากาศ
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตจังหวัด 1, อำเภอห้วยราช
อำเภอบ้านด่าน,พนง.เขต1นางจิตติมา   จันทะสอน
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอลำปลายมาศนางอมรวรีร์   คำแก้วโชติพันธ์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอกระสัง
อำเภอพลับพลาชัย,พนง.เขต2นางธิติยา   ศรีเมืองแก้ว
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอเมือง 14นางพูนทรัพย์   ปลงรัมย์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอคูเมือง, อำเภอแคนดงนางสาวนภาพร   จันทะเมนชัย
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอโนนสุวรรณ, อำเภอหนองกี่
อำเภอหนองหงส์นายรุ่งทิวา   โสภา
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตจังหวัด 2, เทศบาลนางสาววิชชุลดา   เดชเจริญ
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอสตึก,พนง.เขต 4นายธนาธร   อนันต์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอบ้านกรวด
อำเภอเฉลิมพระเกียรตินางสาวโชติกา   เรืองประโคน
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอนางรอง,พนง.เขต 3นายพร้อมพล   ซารัมย์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอชำนิ,เมือง 13นางสาวจุฬาลักษณ์   สมานชาติ
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอละหานทราย,อำเภอปะคำ
อำเภอโนนดินแดงเจ้าหน้าที่ฝ่ายบำนาญ


นางสาวสุภัทชฎา   มุ่งดี
ฝ่ายบำนาญนายศิระคุณ   สีนิลแท้
ฝ่ายบำนาญนางสาวจีราภรณ์   อะโรคา
ฝ่ายบำนาญเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ


นางสาวชุตินธร   ซ้ายจันทึก
ฝ่ายสวัสดิการเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ และประมวลผล


นางรชยา   คงสินธนกร
ฝ่ายธุรการและประมวลผลนายอนุพงศ์   เมิดไธสง
ฝ่ายธุรการและประมวลผลเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน


นางสาวจุฑามาศ   ซารัมย์
ฝ่ายการเงินนางสาวเพชรรัตน์   แสงพรมชารี
ฝ่ายการเงินเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและพัสดุ


นางวรวรรณ   อามาตร
ฝ่ายบัญชีและพัสดุเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกหนี้พิเศษ


นางปภาณษา   สหปภาพัฒน์
ฝ่ายลูกหนี้พิเศษนายชยพล   ดิษยศิริกร
ฝ่ายลูกหนี้พิเศษนิติกร


นายเสน่ห์   สร้อยแสง
นิติกรเจ้าหน้าที่ฝ่ายฌาปนกิจสงเคราะห์


นางสาวธิดา   ตั้งฉัตรชัย
ฝ่ายฌาปนกิจสงเคราะห์นางสาวสร้อยทิพย์   วรรณเกตุ
(ลูกจ้างประจำ)   
(ลูกจ้างประจำ)ลูกจ้างประจำ


นางวันเพ็ญ   สมอ่อน
แม่บ้านนางจิรญา   ปราศจาก
แม่บ้านนายประดิษฐ์   ปราศจาก
พนักงานขับรถนายภิเพก   ปราศจาก
พนักงานขับรถ

ลูกจ้างชั่วคราว


นายกฤศนัฏฐ์   ณัฏนันทชนม์
ยามรักษาความปลอดภัย
กลางวัน


นายวัชรพงษ์   ลุนพิลา
ยามรักษาความปลอดภัย
กลางคืน
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 และ 044612264 ::: Fax ต่อ 121(การเงิน),123(ธุรการ)
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th