สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   The Buriram Teachers Savings Cooperative Limited

บริการเหนือความคาดคิด
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
ระบบบริการข้อมูลสมาชิก

รายงานกิจการประจำปี 2564
ทำบุญครบรอบ 60 ปี

วีดีโอแนะนำสหกรณ์

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้ ดอกเบี้ย / ปี
ทุกสัญญา 5.95 %

สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทเงินฝาก ดอกเบี้ย / ปี
ออมทรัพย์ / ออมทรัพย์ ATM 2.20 %
ออมทรัพย์พิเศษ 2.95 %
ประจำ 12 เดือน 3.70 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ยอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

เอกสารบริการสมาชิก
   ใบคำร้อง การรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน
   หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

   คู่มือมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ
   คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
   คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
   นโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน


องค์ความรู้ภายใน
   การดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตัวเอง
   การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ
   เทคนิคการเป็นพิธีกร

  ดาวโหลดใบสมัครสาชิกสมทบ   
สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม


นับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
     วันนี้ 39 ราย   
     เมื่อวานนี้ 306 ราย   
     เดือนนี้ 306 ราย   
     เดือนที่ผ่านมา 11,947 ราย   
     ปีนี้ 65,396 ราย   
     ปีที่ผ่านมา 156,244 ราย   
แบบสำรวจ

ข้อร้องเรียนฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

ผู้จัดการ


นายสนอง   กาญจนการุณรองผู้จัดการ


นางลดาวัลย์   ยังยิ้ม
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประมวลผล
ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้พิเศษ
และฝ่ายกฎหมายนางนิลเนตร   ชาลี
ฝ่ายหุ้น-หนี้
และสินเชื่อนางสุกานดา   จันทร์งาม
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายบัญชีและพัสดุ
และฝ่ายสวัสดิการนางธวัลรัตน์   เสนาวงษ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายผู้ช่วยอำนวยการ
และจัดเก็บ


หัวหน้าฝ่าย


น.ส.มัชชารินทร์   กิจคณะ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประมวลผลนางกุศลิน   แผ้วพลสง
ฝ่ายสวัสดิการ


นางจิตติมา   จันทะสอน
ฝ่ายหุ้น-หนี้ และสินเชื่อ
บำนาญลำปลายมาศ
บำนาญจังหวัด 2 บำนาญเทศบาล
บำนาญจังหวัด 1 และบำนาญบ้านด่านนางพูนทรัพย์   ปลงรัมย์
ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้พิเศษ
และกฎหมายนางรชยา   คงสินธนกร
ฝ่ายบริหารทั่วไป


น.ส.ธิดา   ตั้งฉัตรชัย
ฝ่ายผู้ช่วยอำนวยการ


นางวรวรรณ   อามาตร
ฝ่ายบัญชีและพัสดุ


น.ส.จุฑามาศ   ซารัมย์
ฝ่ายการเงิน


เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล


นายอนุพงศ์   เมิดไธสงเจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้พิเศษ และกฎหมาย


นางปภาณษา   สหปภาพัฒน์นายชยพล   ดิษยศิริกร


นิติกร


นายเสน่ห์   สร้อยแสงเจ้าหน้าที่ฝ่ายหุ้น-หนี้ และสินเชื่อ


นายรุ่งทิวา   โสภา
เขต อ.เมือง 13, อ.ชำนิ
อ.เมือง 14
น.ส.นภาพร   จันทะเมนชัย
เขตจังหวัด 2 และเทศบาล
น.ส.วิชชุลดา   เดชเจริญ
เขต อ.หนองกี่ ,อ.หนองหงส์
อ.โนนสุวรรณ และ อ.ห้วยราช
นายธนาธร   อนันต์
เขต อ.สตึก ,อ.คูเมือง
และ อ.แคนดง
น.ส.โชติกา   เรืองประโคน
เขต .กระสัง, อ.บ้านกรวดนางจุฬาลักษณ์   ปูรณะปัญญา
เขต อ.ลำปลายมาศ
จังหวัด 1 และ อ.บ้านด่านนายพร้อมพล   ซารัมย์
เขต อ.นางรอง
และ อ.เฉลิมพระเกียรติ
น.ส.เกวลิน   ตั้งประเสริฐวุฒิ
เขต อ.ประโคนชัย


 
น.ส.อนันตยา   ทาหนองเภา
เขต อ.ละหานทราย, อ.ปะคำ
อ.โนนดินแดง
และ อ.พลับพลาชัย


น.ส.ปริชมน   ชุบรัมย์
เขต อ.พุทไธสง
อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
อ.นาโพธิ์ และพนักงานราชการเขต 1 - 4

 


เจ้าหน้าที่บำนาญ


น.ส.สุภัทชฎา   มุ่งดี
บำนาญนางรอง
บำนาญหนองกี่
บำนาญหนองหงส์
บำนาญโนนสุวรรณ
บำนาญละหานทราย
บำนาญปะคำ
บำนาญโนนดินแดง
บำนาญเฉลิมพระเกียรติ


น.ส.จีราภรณ์   อะโรคา
บำนาญประโคนชัย
บำนาญกระสัง
บำนาญพลับพลาชัย
บำนาญห้วยราช
บำนาญบ้านกรวด

นางสร้อยทิพย์   สินศิริ
บำนาญสตึก
บำนาญพุทไธสง
บำนาญบ้านใหม่ไชยพจน์
บำนาญนาโพธิ์
บำนาญคูเมือง
บำนาญแคนดง
น.ส.หยาดรุ้ง   แก้วพินิจกุล
บำนาญเมือง 13
บำนาญชำนิ
บำนาญเมือง 14เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน


น.ส.เพชรรัตน์   แสงพรมชารีนายศุภกฤต   นรารัตน์กุลน.ส.ชุติกาญจน์   น้อยบัวทิพย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและพัสดุ


นายศิระคุณ   ศรีนิลแท้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ

 
นางอมรวรีร์   คำแก้วโชติพันธ์น.ส.ชุตินธร   ซ้ายจันทึก


 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางธิติยา   ศรีเมืองแก้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายผู้ช่วยอำนวยการและจัดเก็บ


น.ส.สุพิชญา   ซองผมน.ส.วิไลวรรณ   ประตาทะยังน.ส.กุลจิรา   ปราศจากลูกจ้างประจำ


นางวันเพ็ญ   สมอ่อน
นางจิรญา   ปราศจาก
นายภิเพก   ปราศจาก
นายกฤศนัฏฐ์   ณัฏนันทชนม์ลูกจ้างชั่วคราว


   
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 และ 044612264 ::: Fax ต่อ 121(การเงิน),123(ธุรการ)
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th