สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   The Buriram Teachers Savings Cooperative Limited

บริการเหนือความคาดคิด
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
ระบบบริการข้อมูลสมาชิก

รายงานกิจการประจำปี 2564
ทำบุญครบรอบ 60 ปี

วีดีโอแนะนำสหกรณ์

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้ ดอกเบี้ย / ปี
ทุกสัญญา 5.95 %

สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทเงินฝาก ดอกเบี้ย / ปี
ออมทรัพย์ / ออมทรัพย์ ATM 2.20 %
ออมทรัพย์พิเศษ 2.95 %
ประจำ 12 เดือน 3.70 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ยอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

เอกสารบริการสมาชิก
   ใบคำร้อง การรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน
   หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

   คู่มือมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ
   คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
   คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
   นโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน


องค์ความรู้ภายใน
   การดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตัวเอง
   การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ
   เทคนิคการเป็นพิธีกร

  ดาวโหลดใบสมัครสาชิกสมทบ   
สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม


นับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
     วันนี้ 31 ราย   
     เมื่อวานนี้ 306 ราย   
     เดือนนี้ 306 ราย   
     เดือนที่ผ่านมา 11,947 ราย   
     ปีนี้ 65,396 ราย   
     ปีที่ผ่านมา 156,244 ราย   
แบบสำรวจ

ข้อร้องเรียน

แผนแม่บท
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ประจำปี 2558-2562          ในภาวะปัจจุบันที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อองค์กร ธุรกิจ ต่าง ๆ ในวงกว้างซึ่งเป็นเหตุให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมขาดสภาพคล่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของสมาชิกและองค์กร เพื่อให้สามารถบริหาร จัดการให้เหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้จัดทำแผนพัฒนา สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูบุรีรัมย์ จำกัด


   วิสัยทัศน์

          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด เป็นสถาบันการเงินชั้นนำ มีมาตรฐานเป็น สากล มุ่งมั่น ให้บริการที่ดีมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของมวลสมาชิก และทันต่อ การเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานตามหลักของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)


   พันธกิจ


          1. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก เพื่อความพึงพอใจสูงสุด

          2. สร้างความเข้มแข็งในองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิก

          3. ผลักดันแนวคิดในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้านเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์สหกรณ์   เป้าประสงค์


           1. มวลสมาชิกได้รับความพึงพอใจจากการบริการที่มีประสิทธิภาพในระดับสูงสุด

           2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด มีความมั่นคง และบริหารจัดการบนพื้นฐานของ เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ (Creative Economy) ด้วยความเข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ

           3. บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพตามสมรรถนะในการปฏิบัติงานและดำรงมาตรฐานการให้บริการ

           4. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


          เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เป้าประสงค์ ดังกล่าว สหกรณ์ได้กำหนดกรอบกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพของสหกรณ์ โดยแบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ คือ

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างความเข้มแข็ง(การพัฒนาองค์กร) ให้องค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ คือ
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาและกำหนดโครงสร้าง / รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร
     1.1 โครงการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และศึกษาดูงานสหกรณ์ชั้นนำ
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเข้มแข็ง(การพัฒนาองค์กร) ให้องค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ คือ
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาและกำหนดโครงสร้าง / รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร
     1.1 โครงการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และศึกษาดูงานสหกรณ์ชั้นนำ
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการให้บริการแก่สมาชิก และส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ

           ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมค่านิยม และแนวความคิดในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามหลักปรัชญา / อุดมการณ์สหกรณ์และหลักของเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative Economy) คือ

           ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 และ 044612264 ::: Fax ต่อ 121(การเงิน),123(ธุรการ)
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th