ท่านมีความพึงพอใจกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด มากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยมาก


ผลโหวต