ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด


   วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563
เรื่อง มาตรการเยียวยามวลสมาชิกช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID 19)
   วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563
เรื่อง ผลสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
   วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ.2563
เรื่อง สอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ไม่เกิน 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี
เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2563
เรื่อง การปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้
เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก พ.ศ. 2563
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างประจำ สสอค. และ สส.ชสอ.
เรื่อง รายชื่อผู้ถอนการสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 17 กันยายน 2562
เรื่อง รายชื่อผู้ถอนการสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 16 กันยายน 2562
เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งประกาศและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปสรรหาและเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเขต10 หน่วยจังหวัด 2
เรื่อง รายชื่อผู้ถอนการสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเขต4
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเขต3
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเขต2
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเขต1
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างประจำศูนย์ประสานงาน สสอค. และ สส.ชสอ.
เรื่อง ผลสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องรับแขกชั้นล่าง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องรับแขกชั้นล่าง
เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์สหกรณ์
เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ดาวโหลด ใบแสดงความจำนงการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2561
เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์สหกรณ์
เรื่อง กำหนดการและประกาศขายทอดตลาด
เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผุ้ตรวจสอบกิจการ
เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เรื่อง ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
เรื่อง ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยการรับฝากเงิน
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาตำแหน่งกรรมการประจำเขต
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
เรื่อง การมอบเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีงบประมาณ 2559
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการประจำเขต และผู้ตรวจสอบกิจการ
.......... ดูประกาศทั้งหมด ..........