ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2563


เขียนโดย : admin  วันที่ 22 มิถุนายน 2563   เวลา 17:23 น.        [ มีผู้เข้าชม  192  ครั้ง ]
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  มาตรการเยียวยามวลสมาชิกช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID 19)

เขียนโดย : admin  วันที่ 19 พฤษภาคม 2563   เวลา 11:56 น.        [ มีผู้เข้าชม  1636  ครั้ง ]
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  ผลสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

เขียนโดย : admin  วันที่ 30 เมษายน 2563   เวลา 11:54 น.        [ มีผู้เข้าชม  3631  ครั้ง ]
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  สอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ไม่เกิน 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี

เขียนโดย : admin  วันที่ 23 เมษายน 2563   เวลา 11:53 น.        [ มีผู้เข้าชม  4897  ครั้ง ]
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2563

เขียนโดย : admin  วันที่ 1 เมษายน 2563   เวลา 11:52 น.        [ มีผู้เข้าชม  5713  ครั้ง ]
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
        เรื่อง  การปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563

เขียนโดย : admin  วันที่ 1 เมษายน 2563   เวลา 11:52 น.        [ มีผู้เข้าชม  7612  ครั้ง ]