สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   The Buriram Teachers Savings Cooperative Limited

บริการเหนือความคาดคิด
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
ระบบบริการข้อมูลสมาชิก

รายงานกิจการประจำปี 2564
ทำบุญครบรอบ 60 ปี

วีดีโอแนะนำสหกรณ์

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้ ดอกเบี้ย / ปี
ทุกสัญญา 5.95 %

สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทเงินฝาก ดอกเบี้ย / ปี
ออมทรัพย์ / ออมทรัพย์ ATM 2.20 %
ออมทรัพย์พิเศษ 2.95 %
ประจำ 12 เดือน 3.70 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ยอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

เอกสารบริการสมาชิก
   ใบคำร้อง การรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน
   หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

   คู่มือมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ
   คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
   คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
   นโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน


องค์ความรู้ภายใน
   การดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตัวเอง
   การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ
   เทคนิคการเป็นพิธีกร

  ดาวโหลดใบสมัครสาชิกสมทบ   
สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม


นับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
     วันนี้ 59 ราย   
     เมื่อวานนี้ 190 ราย   
     เดือนนี้ 5,359 ราย   
     เดือนที่ผ่านมา 9,678 ราย   
     ปีนี้ 45,684 ราย   
     ปีที่ผ่านมา 156,244 ราย   
แบบสำรวจ

ข้อร้องเรียน    เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  เงื่อนไขการฝากเงิน / ถอนเงิน
 • 1. ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ขึ้นไป

 • 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.95 บาท ต่อปี (ดอกเบี้ยคิดรายวัน)

 • 3. กรณีที่มียอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน

 • 4. กรณีที่มียอดเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาท สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี้ยให้ทุก 6 เดือน
  ครึ่งปีบัญชีสหกรณ์ฯ (สิ้นเดือนมีนาคม และสิ้นเดือนกันยายน)

 • 5. การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง

 • 6. กรณีการถอนเงินครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆ ไปในเดือนเดียวกัน สหกรณ์ฯ คิดค่าธรรมเนียมในการถอนร้อยละ 0.50 บาท ของยอดเงินที่ถอน

 • 7. กรณีถ้าเดือนใดมีการจ่ายดอกเบี้ยจะถอนดอกเบี้ยได้ภายใน 7 วัน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

 • 8. ต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษขั้นต่ำ 1,000 บาท

 • ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประสงค์ของผู้ฝาก


  ช่องทางการนำฝากเงิน

สำหรับสมาชิกสามัญ
 • นำเงินสดมาจ่ายเองที่สหกรณ์ฯ (โดยตนเอง / บุคคลอื่น)
 • โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 308-1-07188-7 (โทรแจ้งทุกครั้งที่โอนเงิน)
 • แจ้งความจำนงต่อสหกรณ์โดยกรอกแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์กำหนดให้ เพื่อหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายเข้าบัญชีอัตโนมัติ


สำหรับสามาชิกสมทบ
 • นำเงินสดมาจ่ายเองที่สหกรณ์ฯ (โดยตนเอง / บุคคลอื่น)
 • โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 308-1-07188-7 (โทรแจ้งทุกครั้งที่โอนเงิน)


    ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >> คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 สีเขียว)

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 และ 044612264 ::: Fax ต่อ 121(การเงิน),123(ธุรการ)
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th