สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   The Buriram Teachers Savings Cooperative Limited


บริการเหนือความคาดคิด
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
ระบบบริการข้อมูลสมาชิก

เอกสารบริการสมาชิก
   ใบคำร้อง การรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน
   หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

   คู่มือมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ
   คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
   คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
   นโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน


องค์ความรู้ภายใน
   การดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตัวเอง
   การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ
   เทคนิคการเป็นพิธีกร

  ดาวโหลดใบสมัครสาชิกสมทบ   
สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม


นับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
     วันนี้ 140 ราย   
     เมื่อวานนี้ 399 ราย   
     เดือนนี้ 7,312 ราย   
     เดือนที่ผ่านมา 17,393 ราย   
     ปีนี้ 62,985 ราย   
     ปีที่ผ่านมา 142,808 ราย   
แบบสำรวจ

ข้อร้องเรียน

สมาชิกภาพ
สมาชิกภาพของสหกรณ์ฯ มี 2 ประเภท คือ
1. สมาชิกสามัญ
2. สมาชิกสมทบ

 
1. สมาชิกสามัญ  มีคุณสมบัติดังนี้
   
 1. เห็นชอบในวัตถุประสงค์ขององค์กร
 2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
 3. ก. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจำจังหวัดบุรีรัมย์ หรือ
  ข. เป็นข้าราชการ หรือพนักงานซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการสอนในสถานศึกษา หรือมีหน้าที่เกี่ยวกับการให้การศึกษา หรือหน่วยงานบริการทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด โดยได้รับเงินเดือนประจำสังกัดจังหวัดบุรีรัมย์ หรือ
  ค. เป็นครูหรือข้าราชการที่ให้การศึกษาสังกัดสถานศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาเอกชนโดยเกี่ยวกับการศึกษาและได้รับเงินเดือนประจำสังกัดจังหวัดบุรีรัมย์ หรือ
  ง. เป็นลูกจ้งประจำสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเป็นไปตาม 3. ก. หรือ ข. หรือ ค. หรือ
  จ. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด หรือ
  ฉ. เป็นข้าราชการบำนาญซึ่งเคยรับราชการใน 3. ก. หรือ ข. หรือ ค. และหรือได้รับเงินบำนาญในจังหวัดบุรีรัมย์
 4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 5. ไม่ได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
 
ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกสามัญ
   
 1. กรอกใบสมัครตามที่สหกรณ์ฯกำหนด (ผู้บังคับบัญชารับรอง)
 2. แนบเอกสารตามที่สหกรณ์ฯกำหนด
 3. ต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 5% ของเงินได้รายเดือน
 4. ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกแล้วลาออกจะต้องรอ 2 ปี จึงจะมีสิทธิ์สมัครใหม่ได้
 
หน้าที่ของสมาชิกสามัญ
   
 1. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท กรณีสมัครใหม่ หรือ ชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท กรณีเคยลาออกแล้วสมัครใหม่
 2. ชำระค่าหุ้นตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้
 3. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ของคณะกรรมการดำเนินการ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
 4. สมาชิกใดที่มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติสถานภาพ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนเแปลง
 
การขาดจากการเป็นสมาชิกภาพสามัญ
   
 1. ตาย หรือ เลิกนิติบุคคล
 2. ลาออกจากสหกรณ์
 3. วิกลจริต หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 4. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
 5. ถูกออกจากราชการ หรืองานประจำตามคุณสมบัติสมาชิกสามัญ ช้อ 3. โดยมีความผิด เว้นแต่สมาชิกสมทบ
 6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์
 
การลาออกจากสหกรณ์
   
 1. ยื่นคำร้องขอลาออกตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
 2. ต้องไม่มีพันธะใด ๆ ต่อสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 
การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสามัญอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
   
 1. ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือไม่ถือหุ้นครั้งแรก
 2. ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึง 3 งวด ติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมถึง 6 งวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ
 3. นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
 4. ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
 5. ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านี้ 3 ครั้ง สำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
 6. ไม่ให้ความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันหรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
 7. จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
 
การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
   
 1. สมาชิกยื่นคำร้องขอโอนต่อสหกรณ์เดิมพร้อมหลักฐานตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
 2. สหกรณ์นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ
 3. สหกรณ์เดิมทำหนังสือแจ้งไปสหกรณ์ปลายทาง เพื่อให้สหกรณ์ปลายทางพิจารณา
 4. ผู้โอนต้องไปสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ปลายทางด้วยตนเอง
 5. กรณีมีหนี้สินอยู่เดิมให้ทำเรื่องขอกู้เงินจากสหกรณ์ใหม่ เพื่อโอนชำระหนี้ที่สหกรณ์เดิม (ถ้ามีหนี้สิน)
 
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสามัญ
   
 1. ถือหุ้นของสหกรณ์
 2. ฝากเงินกับสหกรณ์
 3. ขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติ
 4. รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการเสียชีวิตของสมาชิก
 5. กู้เงินจากสหกรณ์
 6. รับเลือกตั้งเป็น ประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หรือผู้แทนสมาชิก
 7. เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่สหกรณ์จัดขึ้น
 
ผลประโยชน์ที่สมาชิกสามัญจะได้รับ
   
 1. สิ้นปีบัญชี จะได้รับเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
 2. สิ้นปีบัญชี จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนจำนวนรวมที่เสียดอกเบี้ยให้สหกรณ์ในระหว่างปี
 3. สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 

2. สมาชิกสมทบ  มีคุณสมบัติดังนี้
   
 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
 3. เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก
 4. เป็นบุคคลธรรมดา หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 5. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 6. ไม่ได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

  1. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยมีผู้บังคับบัญชารับรอง แต่ถ้าผู้สมัครดำรงตำแหน่งข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนตั้งแต่อันดับ คศ.2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้รับรองตนเองได้ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฎว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติของสมาชิก ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในการกรณีดังว่านี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ในที่ประชุม
 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสมาชิกสมทบ
   
 1. กรณีสมัครใหม่ ชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท
 2. กรณีที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้วขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกอีก ชำระค่าธรรมเนียม 400 บาท
 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ
   
 1. สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมทบ
  ก. มีสิทธิ์ซื้อหุ้นได้ตามระเบียบสหกรณ์
  ข. มีสิทธิ์ฝากเงินได้ตามระเบียบสหกรณ์
  ค. มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ได้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นหรือเงินฝาก โดยมีหุ้นหรือเงินฝากเป็นประกันซึ่งสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากหรือเงินกู้ของสมาชิกตามระเบียบสหกรณ์
 2. หน้าที่ของสมาชิกสมทบ
  ก. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
  ข. เข้าร่วมประชุมตามที่สหกรณ์นัดหมาย
  ค. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
  ง. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
  จ. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

 
การขาดจากการเป็นสมาชิกภาพสามัญ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
   
 1. ตาย หรือ เลิกนิติบุคคล
 2. ลาออกจากสหกรณ์
 3. วิกลจริต หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 4. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
 5. ถูกให้ออกจากสหกรณ์
 
การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
   
 1. ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 2. ค้างส่งเงินชำระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
 3. ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งสหกรณ์
 4. เป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 และ 044612264 ::: Fax ต่อ 121(การเงิน),123(ธุรการ)
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th