สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   The Buriram Teachers Savings Cooperative Limited


บริการเหนือความคาดคิด
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
ระบบบริการข้อมูลสมาชิก

เอกสารบริการสมาชิก
   ใบคำร้อง การรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน
   หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

   คู่มือมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ
   คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
   คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
   นโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน


องค์ความรู้ภายใน
   การดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตัวเอง
   การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ
   เทคนิคการเป็นพิธีกร

  ดาวโหลดใบสมัครสาชิกสมทบ   
สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม


นับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
     วันนี้ 133 ราย   
     เมื่อวานนี้ 399 ราย   
     เดือนนี้ 7,312 ราย   
     เดือนที่ผ่านมา 17,393 ราย   
     ปีนี้ 62,985 ราย   
     ปีที่ผ่านมา 142,808 ราย   
แบบสำรวจ

ข้อร้องเรียน


   สัญลักษณ์


     

     ความหมายของสัญลักษณ์
     1. พญานาคตระหวัดหาง เป็นวงกลม เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์
     2. เกลียวเชือก เป็นสัญลักษณ์ของสหกรณ์ คือ เป็นการร่วมมือกัน กลมเกลียวกัน เพื่อนำมารวมกันเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วัตถุประสงค์


            สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกโดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน ในข้อต่อไปนี้

   1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร
   2. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก
   3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
   4. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
   5. ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจำนอง หรือรับจำนำซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
   6. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
   7. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
   8. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
   9. ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการสหกรณ์
   10. ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
   11. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
   12. ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
   13. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
   14. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
   15. ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
   16. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
   17. กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง ซื้อ แลกเปลี่ยน โอน หรือรับโอน เช่าหรือให้เช่า จำนอง จำนำหรือรับจำนำ ขาย หรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินตลอดจนดำเนินการกิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย
   18. ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวเนื่องในการจัดการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 และ 044612264 ::: Fax ต่อ 121(การเงิน),123(ธุรการ)
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th