แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ประจำปี 2562


แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการสหกรณ์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในการติดต่องานฝ่ายต่างๆ ของสหกรณ์ฯ
ซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิก และเป็นประโยชน์ในการดำเนินการวางแผนการบริหารจัดการ และพัฒนาสหกรณ์ฯ ให้ก้าวหน้าต่อไป

แบบสำรวจ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ