สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
 ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
ลืมรหัสผ่าน
เอกสารบริการสมาชิก

  คู่มือมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ
  คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
  คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์ความรู้ภายใน

  การดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตัวเอง
  การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ
  เทคนิคการเป็นพิธีกร

สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
ประชาสัมพันธ์ สพฐ.
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าชม


นับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
     วันนี้ 71 ราย   
     เมื่อวานนี้ 360 ราย   
     เดือนนี้ 12,153 ราย   
     เดือนที่ผ่านมา 9,363 ราย   
     ปีนี้ 74,458 ราย   
     ปีที่ผ่านมา 43,762 ราย   
แบบสำรวจ

ข้อร้องเรียน


   สัญลักษณ์


     

     ความหมายของสัญลักษณ์
     1. พญานาคตระหวัดหาง เป็นวงกลม เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์
     2. เกลียวเชือก เป็นสัญลักษณ์ของสหกรณ์ คือ เป็นการร่วมมือกัน กลมเกลียวกัน เพื่อนำมารวมกันเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   วัตถุประสงค์


            สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกโดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน ในข้อต่อไปนี้

   1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร
   2. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก
   3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
   4. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
   5. ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจำนอง หรือรับจำนำซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
   6. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
   7. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
   8. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
   9. ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการสหกรณ์
   10. ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
   11. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
   12. ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
   13. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
   14. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
   15. ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
   16. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
   17. กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง ซื้อ แลกเปลี่ยน โอน หรือรับโอน เช่าหรือให้เช่า จำนอง จำนำหรือรับจำนำ ขาย หรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินตลอดจนดำเนินการกิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย
   18. ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวเนื่องในการจัดการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 และ 044612264 ::: Fax ต่อ 121(การเงิน),123(ธุรการ)
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th