สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   The Buriram Teachers Savings Cooperative Limited

บริการเหนือความคาดคิด
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
ระบบบริการข้อมูลสมาชิก

รายงานกิจการประจำปี 2564
ทำบุญครบรอบ 60 ปี

วีดีโอแนะนำสหกรณ์

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้ ดอกเบี้ย / ปี
ทุกสัญญา 5.95 %

สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทเงินฝาก ดอกเบี้ย / ปี
ออมทรัพย์ / ออมทรัพย์ ATM 2.20 %
ออมทรัพย์พิเศษ 2.95 %
ประจำ 12 เดือน 3.70 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ยอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

เอกสารบริการสมาชิก
   ใบคำร้อง การรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน
   หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

   คู่มือมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ
   คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
   คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
   นโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน


องค์ความรู้ภายใน
   การดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตัวเอง
   การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ
   เทคนิคการเป็นพิธีกร

  ดาวโหลดใบสมัครสาชิกสมทบ   
สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม


นับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
     วันนี้ 31 ราย   
     เมื่อวานนี้ 306 ราย   
     เดือนนี้ 306 ราย   
     เดือนที่ผ่านมา 11,947 ราย   
     ปีนี้ 65,396 ราย   
     ปีที่ผ่านมา 156,244 ราย   
แบบสำรวจ

ข้อร้องเรียน

สวัสดิการ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

เงินสวัสดิการสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ลำดับโครงการทุนประกัน
1    ก.ส.ค.(หักจากเงินกู้สามัญ 10,000.- บาท) 200,000.- บาท
2    ก.ส.ช. หักรายเดือน ไม่เกิน
300,000.- บาท
3    ก.ส.ส.1 หักเดือนละ 350 บาท/เดือน) 500,000.- บาท
4    ก.ส.ส.2 หักเดือนละ 350 บาท/เดือน) 500,000.- บาท
5    ก.ส.ส.3 จ่ายปีละ 7,500.- บาท/ปี) 500,000.- บาท
6    สงเคราะห์ศพ 300,000.- บาท
7    กู้ ช2 (สีชมพูโครงการ 2) ไม่เกิน
2,000,000.- บาท
8    กู้ ส.ก.ช. (สีส้ม) ไม่เกิน
300,000.- บาท
9    กู้ ก.ส.ส.1 (สีม่วง) ไม่เกิน
500,000.- บาท
10    กู้ ก.ส.ส.2 (สีฟ้า) ไม่เกิน
500,000.- บาท
ฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค. และ สส.ชสอ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ลำดับโครงการทุนประกัน
1    ฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค. 600,000.- บาท
2    ฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. ไม่เกิน
600,000.- บาท
การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ลำดับการเป็นสมาชิกจ่าย
1    เป็นสมาชิกไม่เกิน 10 ปี 3,000.- บาท
2    เป็นสมาชิกเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี 6,000.- บาท
3    เป็นสมาชิกเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี 9,000.- บาท
4    เป็นสมาชิกเกิน 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี 12,000.- บาท
5    เป็นสมาชิก 25 ปี ขึ้นไป 15,000.- บาท

รายละเอียดสวัสดิการ
1. การให้สวัสดิการแก่สมาชิก (ก.ส.ส. 1)
    - ค่าเบี้ยประกัน 350 บาทต่อเดือน ทุนประกัน จำนวน 500,000 บาท
    - หัก 5 % ตามระเบียบ (เพื่อจ่ายให้แก่สมาชิกที่ได้รับอุบัติเหตุหรือประสบภัยพิบัติ)

2. การให้สวัสดิการเพื่อความมั่นคง (ก.ส.ค.)
    - ค่าเบี้ย 10,000 บาท คุ้มครองตลอดชีวิต
    - ทุนประกันจำนวน 200,000 บาท
    - กรณีถูกไล่ออกจากราชการจ่ายเท่าจำนวนหนี้สหกรณ์ ฯ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

3. สวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ก.ส.ช.)
    - ขอกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ทุนประกัน 100,000 บาท (จ่ายเบี้ยประกัน 75 บาทต่อเดือน)
    - ขอกู้เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทุนประกัน 200,000 บาท
      (จ่ายเบี้ยประกัน 150 บาทต่อเดือน)
    - ขอกู้เกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ทุนประกัน .300,000 บาท
      (จ่ายเบี้ยประกัน 225 บาทต่อเดือน)
    - สมาชิกที่ไม่ได้กู้เงินเพื่อพัฒนาคุณภาพก็เข้าโครงการได้ แต่ต้องอายุไม่เกิน 65 ปี (จ่ายเบี้ยประกันรายปี)

4. สวัสดิการการครองชีพ (ส.ก.ช.) จ่ายเบี้ยประกันครั้งเดียว คุ้มครอง 10 ปี
    - ขอกู้ไม่เกิน 50,000 บาท    ทุนประกัน 50,000 บาท  
    - ขอกู้เกิน 50,000 บาท    แต่ไม่เกิน 100,000 บาท     ทุนประกัน 100,000 บาท
    - ขอกู้เกิน 100,000 บาท    แต่ไม่เกิน 150,000 บาท     ทุนประกัน 150,000 บาท
    - ขอกู้เกิน 150,000 บาท    แต่ไม่เกิน 200,000 บาท     ทุนประกัน 200,000 บาท
    - ขอกู้เกิน 200,000 บาท    แต่ไม่เกิน 250,000 บาท     ทุนประกัน 250,000 บาท
    - ขอกู้เกิน 250,000 บาท    แต่ไม่เกิน 300,000 บาท     ทุนประกัน 300,000 บาท


5. การให้สวัสดิการแก่สมาชิก (ก.ส.ส. 2)
    - ทุนประกัน จำนวน 500,000 บาท
    - หัก 5 % เป็นเงินกองทุน ก.ส.ส. 2

6. การให้สวัสดิการแก่สมาชิก (ก.ส.ส. 3) สมาชิกสมทบ
    - ทุนประกัน จำนวน 500,000 บาท
    - หัก 5 % เป็นเงินกองทุน ก.ส.ส. 3

7. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
    - สหกรณ์ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อทำประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกทุกคน
    - เสียชีวิตทุกกรณี ทุนประกันจ่ายตามระเบียบใหม่ ไม่เกิน 300,000 บาท

8. สวัสดิการเงินกู้ ก.ส.ส. (สีม่วง) จ่ายเบี้ยประกันครั้งเดียว คุ้มครอง 10 ปี
    - วงเงินกู้ 100,000 บาท    ทุนประกัน 100,000 บาท
    - วงเงินกู้ 200,000 บาท    ทุนประกัน 200,000 บาท
    - วงเงินกู้ 300,000 บาท    ทุนประกัน 300,000 บาท
    - วงเงินกู้ 400,000 บาท    ทุนประกัน 400,000 บาท
    - วงเงินกู้ 500,000 บาท    ทุนประกัน 500,000 บาท
หมายเหตุ : เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินประกันตามจำนวนหนี้คงเหลือ


9. สวัสดิการเงินกู้ ก.ส.ส.2 (สีฟ้า) จ่ายเบี้ยประกันครั้งเดียว คุ้มครอง 10 ปี (เริ่มเดือนเมษายน 2554)
    - วงเงินกู้ 100,000 บาท    ทุนประกัน 100,000 บาท
    - วงเงินกู้ 200,000 บาท    ทุนประกัน 200,000 บาท
    - วงเงินกู้ 300,000 บาท    ทุนประกัน 300,000 บาท
    - วงเงินกู้ 400,000 บาท    ทุนประกัน 400,000 บาท
    - วงเงินกู้ 500,000 บาท    ทุนประกัน 500,000 บาท
หมายเหตุ : เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินประกันตามจำนวนหนี้คงเหลือ


10. สวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ก.ส.ช.2) จ่ายเบี้ยประกันครั้งเดียว คุ้มครอง 9 ปี
    - ทุนประกันตามวงเงินกู้ ไม่เกิน 2,000,000 บาท

11. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
    - สสอค. 600,000 บาท
    - สส.ชสอ. 600,000 บาท

12. สวัสดิการสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุประสบภัยพิบัติและภัยธรรมชาติอื่น ๆ
    1. กรณีประสบอุบัติเหตุ พิจารณาตามสภาพความบาดเจ็บ หลักฐานประกอบการยื่นขอรับเงิน ได้แก่ ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
    2. กรณีประสบภัยพิบัติ พิจารณาตามสภาพความเสียหาย หลักฐานประกอบการยื่นขอรับเงิน ได้แก่ แบบประเมินความเสียหายและภาพถ่าย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายสวัสดิการ หมายเลขโทรศัพท์ 044 612264, 044 620038 ต่อ 131
Fax ต่อ 123

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 และ 044612264 ::: Fax ต่อ 121(การเงิน),123(ธุรการ)
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th