สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   The Buriram Teachers Savings Cooperative Limited

บริการเหนือความคาดคิด
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
ระบบบริการข้อมูลสมาชิก

รายงานกิจการประจำปี 2564
ทำบุญครบรอบ 60 ปี

วีดีโอแนะนำสหกรณ์

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้ ดอกเบี้ย / ปี
ทุกสัญญา 5.95 %

สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทเงินฝาก ดอกเบี้ย / ปี
ออมทรัพย์ / ออมทรัพย์ ATM 2.20 %
ออมทรัพย์พิเศษ 2.95 %
ประจำ 12 เดือน 3.70 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ยอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

เอกสารบริการสมาชิก
   ใบคำร้อง การรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน
   หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

   คู่มือมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ
   คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
   คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
   นโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน


องค์ความรู้ภายใน
   การดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตัวเอง
   การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ
   เทคนิคการเป็นพิธีกร

  ดาวโหลดใบสมัครสาชิกสมทบ   
สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม


นับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
     วันนี้ 38 ราย   
     เมื่อวานนี้ 306 ราย   
     เดือนนี้ 306 ราย   
     เดือนที่ผ่านมา 11,947 ราย   
     ปีนี้ 65,396 ราย   
     ปีที่ผ่านมา 156,244 ราย   
แบบสำรวจ

ข้อร้องเรียน   แผนงานประจำปี

ยุทธศาสตร์ที่  1   พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
                    1.1 โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก
                    1.2 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการแก่สมาชิก
                    1.3 โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์
กลยุทธ์ที่ 2 ตอบสนองความต้องการของสมาชิก
                    2.1 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้สมาชิกได้รับทราบในหลากหลายรูปแบบ
เช่น จดหมายข่าว Website
                    2.2 โครงการคืนกำไรและประสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก
                    2.3 โครงการพัฒนาการให้การบริการ
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิก
                    3.1 โครงการเปิดตู้รับความคิดเห็น
                    3.2 โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สัญจรพบสมาชิก
กลยุทธ์ที่ 4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานสหกรณ์
                    4.1 จัดตั้งศูนย์ประสานงานสมาชิกสังกัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ 4 เขต
                    4.2 จัดตั้งศูนย์ประสานงานสมาชิกที่ไม่สังกัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษา  1 เขต
ยุทธศาสตร์ที่  2   การเสริมสร้างความเข็มแข็ง (การพัฒนาองค์กร) ให้องค์กร และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบ
                    1.1 โครงการอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน
                    1.2 โครงการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะ/ความรู้ของเจ้าหน้าที่
                    1.3 โครงการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและกำหนดโครงสร้าง/รูปแบบการบริหารจัดการขององค์กร
                    2.1 โครงการ “ทีมงานเข้มแข็ง”
                    2.2 โครงการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในองค์กรให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
                    3.1 โครงการปรับปรุงสำนักงานฯ
                    3.2 โครงการ 5 ส.
                    3.3 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบ/ระบบการบริหารด้านการเงินให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
                    4.1 โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการ ด้านการเงินของสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย
                    5.1 โครงการพัฒนาเครือข่าย สพท.4 เขต  และที่ไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
                    5.2 โครงการพัฒนาเครือข่ายกับสถาบันการเงินอื่น
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    6.1 พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ
                    6.2 การบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
                    6.3 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ยุทธศาสตร์ที่  3   ส่งเสริมค่านิยม และ แนวความคิดในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามหลักปรัชญา/อุดมการณ์สหกรณ์และหลักของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  (Creative Economy)

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากิจกรรม/โครงการที่สนองต่อค่านิยม แนวคิด ตามหลักปรัชญา/อุดมการณ์ตามหลักฯ
                    1.1 โครงการอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน
                    1.2  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสหกรณ์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative Economy)
ยุทธศาสตร์ที่  4   สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้โดเด่น
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
                    1.1 โครงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
                    1.2 การสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินอื่น
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งวิชาการและเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารสหกรณ์
                    2.1 โครงการจัดอบรมการบริหาร
                    2.2 จัดนิทรรศการวันสหกรณ์แห่งชาติ (26 กุมภาพันธ์) และวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด (วันที่  19  มิถุนายน  2504)
                    2.3 การศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอก
                    2.4 การฝึกงานนักเรียน/นักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างเอกลักษณ์ขององค์กร
                    3.1 โครงการสร้างเอกลักษณ์สหกรณ์ เช่น ตรา/สีประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
                    3.2 โครงการมอบของสมนาคุณแก่สมาชิก

   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 และ 044612264 ::: Fax ต่อ 121(การเงิน),123(ธุรการ)
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th